​Válaszd ki a szintednek megfelelő oktatócsomagot és zsebeld be a 40.000 Ft értékű EXTRA bónuszokat is!

nap
óra
perc
másodperc

A jelen ÁSZF foglalja össze a Felhasználó és a Szolgáltató jogait és kötelezettségeit.


Tartalom:

1.     Cél, hatály

2.     A Szolgáltatóra vonatkozó adatok

3.     A weboldalon folytatott tevékenység

4.     A weboldal használatára vonatkozó feltételek

4.1.     A weboldal használatához kapcsolódó felelősség

4.2.     Szerzői jog

5.     A weboldalon történő vásárlás

5.1.     Regisztráció

5.2.     A megrendelés folyamata

5.3.     Ajánlati kötöttség, a szerződés létrejötte

5.4.     Díjfizetés

5.5.     Számla kiállítása

5.6.     Szállítás

6.     Az elállási jog gyakorlása

7.     Szavatosság

7.1.     Kellékszavatosság

7.2.     Termékszavatosság

7.3.     Jótállás

7.4.     Szavatossági, jótállási igények érvényesítése panaszkezelés

7.5.     Internetes, online anyagok elérése

8.     További jogérvényesítési lehetősége

8.1.     Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál

8.2.     Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

8.3.     Panasztétel kezdeményezése az európai uniós vitarendezési platformon

8.4.     Bírósági eljárás kezdeményezése

1.     Melléklet: Elállási/Felmondási nyilatkozatminta



 

1. Cél, hatály


1) A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza a http://gyakorlatias-angol.hu honlapon (a továbbiakban: weboldal) elérhető szolgáltatások igénybevételének az igénybevevő (továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit. A weboldal használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet a jelen ÁSZF nem tartalmaz, a weboldalon elérhető tájékoztatások nyújtják. Az egyes szolgáltatásokra vonatkozó egyedi feltételek az adott szolgáltatásnál az ÁSZF rendelkezésein felül kerülnek feltüntetésre. A Felhasználó a Vasi NIKO Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) weboldalára történő belépéssel, így különösen a Szolgáltató által nyújtott bármely szolgáltatás igénybevételével és a weboldal használatával elfogadja és tudomásul veszi a jelen ÁSZF-ben és a Szolgáltató – mint egyben Adatkezelő – Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztatójában foglaltakat.
2) Az ÁSZF célja a weboldal használatával kapcsolatos szabályok rögzítése és a weboldalon történő vásárláshoz szükséges szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése a vonatkozó és mindenkor hatályos jogszabályok alapján. Ilyen jogszabály az ÁSZF hatályba lépésekor különösen:
• az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Eker tv.);
• a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet.
3) Felhasználó – egyben, mint az adatkezelési vonatkozásban Érintett – személyes adatainak kezeléséről az Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik, mely elérhető a weboldal bármely oldalán a láblécben.
4) A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet a jelen ÁSZF nem tartalmaz, a weboldalon elérhető tájékoztatások nyújtják.
5) A jelen ÁSZF nyelve magyar.
6) Szolgáltató nem veti alá magát semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek.
7) Az ÁSZF időbeli hatályát a fedlapon és oldalanként a láblécben szereplő dátum jelzi. Az Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az ÁSZF-ét bármikor módosítsa és új ÁSZF-et tegyen közzé honlapján. Új verzió hatályba lépésével a korábbi verzió hatályát veszti.


2. A Szolgáltatóra vonatkozó adatok
neve: Vasi NIKO Kft.
adószáma: 11316282-2-18
székhelye: 9700 Szombathely, Deák Ferenc utca 29.
képviseli: Kozma Zoltán ügyvezető
e-mail címe: [email protected]
weboldala(i): http://gyakorlatias-angol.hu
https://www.gyakorlatias-angol-bolt.hu/
telefonszáma: +36-20-9579-216


3. A weboldalon folytatott tevékenység
1) A Szolgáltató a weboldalon saját maga által megjelentetett nyelvi szakkönyvek, folyóiratok és az ezekhez tartozó kiegészítők kiskereskedelmi (a továbbiakban együtt: termék) értékesítésével foglalkozik, valamint ezekhez kapcsolódóan vagy akár ezekről teljesen függetlenül a felhasználók érdeklődésére számot tartó írásokat, blogcikkeket hoz nyilvánosságra a szerzői jog védelme alatt.
2) A Szolgáltató a nyelvi könyvekhez kapcsolódó egyéb, ingyenesen vagy díjfizetés ellenében letölthető segédanyagokat is biztosít a weboldalán.
3) A Szolgáltató a weboldalán lehetővé teszi személyesen nyújtott szolgáltatásai igénylését is.


4. A weboldal használatára vonatkozó feltételek


4.1. A weboldal használatához kapcsolódó felelősség

1) Felhasználó a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.
2) Szolgáltató kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért.
3) A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. A Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben telje2s mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése érdekében.
4) A Felhasználók által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat (például kommenteket) a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.
5) A Szolgáltató weboldala, aloldalai olyan linkeket tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezethetnek. E más szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.
6) Szolgáltató és Felhasználó között a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján létrejött megállapodás megszűnik, ha a szolgáltatás igénybevétele regisztrációhoz kötött és a Felhasználó törli a regisztrációját, vagy ha a Szolgáltató törli a Felhasználó regisztrációját.


4.2. Szerzői jog
1) A Felhasználó a weboldal és a hozzátartozó közösségi oldal böngészésével hozzájárul ahhoz, hogy az oldalak üzemeltetőjének a szellemi termékét képező tartalmakat olvassa és kizárólag személyes információ szerzésre használja fel. A weboldal és közösségi oldal üzemeltetője, mint jogtulajdonos nem járul hozzá e közzétett tartalmak üzleti célú felhasználásához, és annak változatlan, vagy nagy mértékben hasonló módon történő átvételéhez vagy felhasználásához. A jelen feltételek tudomásulvételével a felhasználó egyúttal aláveti magát a magyar szerzői jog és a weboldal üzemeltető cég székhelye szerinti hatáskörrel rendelkező magyar bíróság illetékességének is.
2) Amennyiben a Szolgáltató a weboldal tartalmát harmadik személy honlapján bizonyíthatóan azonos vagy hasonló formában észleli, másolt oldalanként 200.000 Ft/hónap, azaz kétszázezer forint havidíj összegű kötbért számláz a jogtalan felhasználónak. Másolt oldalnak minősül az is, ha az átvétel a teljes oldal tartalom 20%-ánál nagyobb mértékben tartalmazza a nem engedélyezetten átvett szöveget. Az átvétellel a felhasználó kifejezetten elfogadja ezen kötbér megállapodást.


5. A weboldalon történő vásárlás
A weboldal tartalmának megtekintéséhez, valamint a weboldalon történő megrendeléshez, regisztráció nem kötelező, azonban – amennyiben a Regisztrációt a Szolgáltató lehetővé teszi a weboldalán – a regisztráció jelentősen hozzájárulhat a többszöri vásárlás megkönnyítéséhez.

5.1. Regisztráció
1) Amennyiben a Szolgáltató a weboldalon működtet regisztrációs lehetőséget, a Felhasználó a weboldal menüjében megtalálható „Regisztráció” feliratra kattintást követően regisztrálhat a regisztrációs felület értelemszerű kitöltésével.
2) A kezelt adatok köre és célja: név / cégnév – azonosítás; e-mail cím – kapcsolattartás; telefonszám – kapcsolattartás; lakcím vagy székhely/szállítási cím/számlázási cím – a teljesítés érdekében; a rendelésre vonatkozó adatok – a teljesítés alapja; banki adatok (pl. bankszámlaszám) – a rendelési ellenérték kiegyenlítésének ellenőrzése érdekében, adószám – cég megrendelő esetén azonosításhoz, számlakiállításhoz.
3) Az érvényes regisztráció feltétele, hogy a Felhasználónak az oldalon található jelölőnégyzet kipipálásával elfogadja a jelen ÁSZF-et.
4) A regisztráció sikeréről a Szolgáltató e-mailben tájékoztatja a Felhasználót, melyben Felhasználó áttekintheti az általa a regisztráció során megadott adatokat.
5) A Felhasználónak lehetősége van a weboldalra a Facebook fiókja segítségével is regisztrálni, ebben az esetben a regisztrációs felület alján megtalálható „Regisztráció Facebookal” gombra kell kattintania.
6) A Felhasználó jogosult a regisztrációját bármikor törölni az [email protected] e-mail címre küldött üzenettel, lehetőleg a „Tárgy” mezőben a „Regisztráció törlése” szavak feltüntetésével. Ilyen tartalmú üzenet megérkezését követően Szolgáltató köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. A Szolgáltató a Felhasználó felhasználói adatait a törlést követően eltávolítja a rendszeréből, ugyanakkor ez nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, illetve az adatkezelési szabályok szerint megfelelő jogalap alapján történő további adatkezelést. Törölt adatok visszaállítására nincs mód, a Felhasználó újbóli regisztrációval kerülhet vissza a Szolgáltató rendszerébe.
7) A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag a Felhasználó a felelős. Amennyiben Felhasználó tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót.
8) A Felhasználó a regisztráció során megadott személyes adatait szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok aktuálisak, pontosak és a valóságnak megfelelőek legyenek.


5.2. A megrendelés folyamata
1) A Szolgáltató a honlapján a „Vásárlás előtti tájékoztatás” pontban (aloldalon) nyújt tájékoztatást a vásárlással kapcsolatos tudnivalókról.
2) Az egyes termékcsomagok tulajdonságait a Szolgáltató a weboldalán mutatja be („Válassz a csomagok közül:”). A Felhasználó a választását az „EZT KÉREM” gomb megnyomásával jelezheti.
3) A választott termék(csomag) áráról, a szállítási díjról és a szállítási határidőről a termék kiválasztását követően a Szolgáltató a weboldalon ad tájékoztatást. A termék a „MEGRENDELEM” gomb segítségével helyezhető a kosárba, a gomb mellett a szükséges darabszám beállítható.
4) Az elérhetőségi adatok (E-mail cím, Vezetéknév, Keresztnév, Telefonszám) megadása és azesetleg a Felhasználó birtokában lévő Kuponkód megadása után a „TOVÁBB A SZÁLLÍTÁSI MÓDOKHOZ” gomb megnyomásával lehet továbblépni. A képernyőn a rendelés összesítése figyelemmel kísérhető, illetve a „Vissza a kosárba” gomb segítségével lehet visszalépni.
5) A szállítási mód (GLS Pont, Futárszolgálat) választása után a tényleges kiszállítási cím megadása (Pl. Futárszolgálat esetében: Irányítószám, Város, Utca, Házszám, Emelet, Ajtó) megadása szükséges. A képernyőn a rendelés összesítése figyelemmel kísérhető. A Felhasználó a „TOVÁBB A FIZETÉSI MÓDOKHOZ” gomb megnyomásával léphet tovább.
6) A fizetési mód (CIB Bank, STIPE és Simplepay azonnali bankkártyás fizetés, Utánvét, Ismétlődő bankkártyás fizetés) választása után a számlázási cím megadása (megegyezik a szállítási címmel vagy más számlázási cím) megadása szükséges. A képernyőn a rendelés összesítése figyelemmel kísérhető. A Felhasználó a „TOVÁBB AZ ÖSSZEGZÉSHEZ” gomb megnyomásával léphet tovább.
7) Az Összegzés funkció a megrendelés minden rögzített elemét bemutatja a felhasználó részére annak érdekében, hogy a megrendelése előtt áttekinthesse, hogy mindent az aktuális igényei szerint adott-e meg. Adatbeviteli hibák esetén javíthat a megadott adatokon. A „MEGRENDELEM” gomb megnyomásával a megrendelés véglegesítésre kerül.
8) A sikeres megrendelésről a weboldalon, valamint e-mailben kap megerősítést. Amennyiben a megrendelés rögzítése után (pl. a visszaigazoló e-mailben) észlel hibás adatot azt haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül köteles jelezni azt a Szolgáltató felé.


5.3. Ajánlati kötöttség, a szerződés létrejötte
1) A Felhasználó által elküldött ajánlat megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján visszaigazolja a Felhasználó részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a Felhasználó által a vásárlás, illetve regisztráció során megadott adatokat (számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget.
2) E visszaigazoló e-mail Szolgáltató részéről a Felhasználó által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre Szolgáltató és Felhasználó között. E szerződést a Szolgáltató iktatja, az iktatószám megegyezik a rendelésszámmal. A szerződés a Felhasználó által utólag a Szolgáltatóval egyeztetett időpontban és helyszínen tekinthető meg.
3) Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.
4) Ha Felhasználó rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.
5) A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre
• a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.);
• az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Eker tv.);
• a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.);
• a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.);
• a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozik, figyelemmel a Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/83/EU Irányelvére is;
• bizonyos termékcsoportok és értékhatárok esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet.


5.4. Díjfizetés
1) Díjfizetés utánvéttel: Amennyiben a weboldalon megrendelt termék futárszolgálattal vagy a Csomagpont igénybevételével kerül kiszállításra, lehetőség van arra, hogy a
Felhasználó a megrendelés végösszegét a futárnak vagy a csomag átvevő ponton teljesítse készpénzben, vagy bankkártyával 990,- Ft utánvét felár ellenében.
2) Bankkártyával: A megrendelés végösszegének azonnali kifizetése történhet a weboldalon közölt Bank bankkártyás rendszerén keresztül is. A rendszer biztonságos csatornát használ és automatikus. Az érintett Bank kizárólag a Felhasználó által megadott, a fizetési tranzakcióhoz szükséges kártyaadatokat kapja meg a 128 bites SSL titkosítással ellátott fizetőoldalon. A megrendeléssel kapcsolatos személyes adatokról és a vásárlás tartalmára vonatkozó információkról a Bank nem kap értesítést Szolgáltatótól. Továbbá a fizetőoldal adattartalmáról a Szolgáltató szintén nem értesül, azokhoz csak a Bank férhet hozzá. A tranzakció eredményéről a fizetést követően a bank oldala tájékoztatja. A kártyás fizetéshez a Felhasználó internet böngésző programjának támogatnia kell az SSL titkosítást. A megrendelés végösszegeként kifizetett összeg azonnal zárolásra kerül a Felhasználó folyószámláján.
3) Ismétlődő bankkártyás fizetés: a SRIPE és a SimplePay által biztosított bankkártya elfogadáshoz tartozó fizetési mód, melynél a Felhasználó a regisztrációs tranzakció alkalmával hozzájárul, hogy a Szolgáltató a jövőben esedékessé váló összegekre ismétlődő fizetést kezdeményezzen, és elfogadja, hogy ezzel előre meghatározott időközönként, előre meghatározott összegekkel beterhelésre kerül majd a bankkártyájához tartozó bankszámlaszám. A Szolgáltató az Ismétlődő bankkártyás fizetési mód választása előtt a weboldalán további tájékoztatást ad a fizetési mód biztonsági kérdéseivel kapcsolatban.


5.5. Számla kiállítása
A számlát a Szolgáltató a Felhasználó e-mail címére E-számla formájában küldi meg.


5.6. Szállítás
1) Amennyiben futárszolgálattal vagy postai úton történik a kiszállítás, a küldemény aktuális helyzetéről e-mailben értesíti a futárcég a Felhasználót.
2) Amennyiben a futár a megadott címen nem talál senkit, akkor egy alkalommal ismételten megkísérli a kézbesítést. Ha két kézbesítési kísérlet után sem sikerül átadni a küldeményt, akkor azt már csak a Felhasználó költségére tudja a Szolgáltató újra postázni. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét, illetve cseréjét a Szolgáltató díjmentesen biztosítja.
3) A szállítási és csomagolási költségekről, valamint a szállítási határidőről a Szolgáltató a weboldalán, illetve a megrendelés folyamatában ad részletes tájékoztatást.
4) Amennyiben valamely szolgáltató csomag átvételi pontjára történik a kiszállítás (például GLS Pont, Pick Pack Pont stb.) az átvétellel kapcsolatos információkat a Szolgáltató a weboldalán, illetve a megrendelés folyamatában adja meg részletesen.
5) A Szolgáltató – eltérő megállapodásának hiányában – a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc (30) napon belül köteles a Fogyasztó rendelkezésére bocsátani (kiszállítani) a termék(ek)et. A Szolgáltató késedelembe esik, ha a szolgáltatást annak esedékességekor nem teljesíti. Ha a Szolgáltató késedelembe esik, a Fogyasztó jogosult követelheti a teljesítést, vagy ha a késedelem következtében a szerződés teljesítéséhez fűződő érdeke megszűnt, elállhat a szerződéstől.
A Fogyasztó elállásához nincs szükség a teljesítéshez fűződő érdek megszűnésének bizonyítására, ha
a) a szerződést a Felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva meghatározott teljesítési időben- és nem máskor- kellett volna teljesíteni; vagy
b) a Fogyasztó az utólagos teljesítésre megfelelő póthatáridőt tűzött, és a póthatáridő eredménytelenül telt el.

6. Az elállási jog gyakorlása
1) Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban: Felhasználó).
2) A terméknek a Felhasználó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított 14 (tizennégy) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállhat. A Felhasználó a szerződés megkötésének a napja és a könyv átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát. Ha a Felhasználó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 2. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Ebből a célból a Felhasználó felhasználhatja a megrendelést visszaigazoló e-mailhez mellékelt elállási nyilatkozatmintát is.
3) A Felhasználó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére. A Felhasználót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát megfelelően gyakorolta.
4) A Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Felhasználó elállási nyilatkozatának megérkezését. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Felhasználó az erre irányuló nyilatkozatát 30 naptári napon belül (akár a 30. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mailben történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő-számítás szempontjából. A Felhasználó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.
5) A Felhasználó elállás esetén köteles a megrendelt könyvet a Szolgáltató 2. pontban feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha a Felhasználó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.
6) A terméknek a Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége a Felhasználót terheli. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Felhasználót semmilyen más költség nem terheli.
7) Ha a Felhasználó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Felhasználó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Felhasználó a termék, vagy szolgáltatás valamennyi ellenszolgáltatást, nem ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Felhasználó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Felhasználó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha a Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli. A Felhasználó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.
8) A Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog:
a) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a Szolgáltató;
b) olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Felhasználó személyére szabtak;
c) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a Fogyasztó a csomagolást felbontotta;
d) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
e) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
f) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási jogát.
9) Eltérően a jelen pont 1) – 8) alpontjában foglaltaktól, mindaddig, ameddig a Szolgáltató a weboldalának láblécében fenntartja a következő közleményét: „100%-os elégedettségi garanciával: Annyira bízom a gyakorlatias angol módszerében, hogy 100% pénzvisszafizetés garancia véd Téged, és visszakapod az árát, ha bármi miatt nem vagy elégedett. Még csak meg sem kell indokolni!”, a közlemény szerinti tartalom az irányadó.
10) A Szolgáltató az ilyen, a Rendelethez képesti többlet szolgáltatását szabadon kiegészítheti, módosíthatja, visszavonhatja, de a Felhasználó megrendelésének időpontjában érvényben lévő többlet szolgáltatást köteles az adott megrendelés vonatkozásában biztosítani.


7. Szavatosság


7.1. Kellékszavatosság
1) A Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet (Ptk. 6:159. §). Fogyasztói szerződés esetén Felhasználó az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait Felhasználó érvényesíteni már nem tudja.
2) Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.
3) Felhasználó – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést Felhasználó nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
4) Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
5) Felhasználó a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.
6) Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Szolgáltatóval.
7) Felhasználó közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
8) A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával).
9) Ilyen esetben a Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Felhasználó részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Felhasználónak felróható okból keletkezett, nem köteles Felhasználó által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
10) Ha a Felhasználó a szavatossági igényét a terméktől – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.


7.2. Termékszavatosság
1) A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő vásárló – választása szerint – kellékszavatossági (Ptk. 6:159. §) vagy termékszavatossági (Ptk. 6:168. §) igényt érvényesíthet, a Felhasználót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Felhasználó a gyártóval szemben érvényesítheti.
2) Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania.
3) Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
4) Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A Felhasználó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.
5) Felhasználó termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával (Szolgáltató) szemben gyakorolhatja.
6) A gyártó, forgalmazó (Szolgáltató) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
a) a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
b) a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
c) a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
7) A gyártónak, forgalmazónak (Szolgáltató) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.


7.3. Jótállás
1) Amennyiben a Szolgáltató olyan terméket értékesít, amely az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, köteles helytállni a hibás teljesítésért (Ptk. 6:171. §).
2) Amennyiben a weboldalon szereplő termék jótállási kötelezettség alá esik, ennek tényét a Szolgáltató feltünteti a termék adatainál, valamint a termék értékesítése során a jótállásból eredő jogok érvényesítése érdekében jótállási jegyet állít ki a Felhasználó részére.


7.4. Szavatossági, jótállási igények érvényesítése panaszkezelés
1) A Felhasználó Szavatossági igényeit, panaszát az alábbi elérhetőségeken érvényesítheti illetve jelentheti be:
Cím: Vasi NIKO Kft.
Cím: 9700 Szombathely, Deák F. u. 29.
E-mail cím: [email protected]
Telefon: +36-20-9579-216
2) A Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Amennyiben a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan vagy ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt őriz.
3) A Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Felhasználónak átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni.
4) A Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát. Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el. A telefonon vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését. A Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti. A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.


8. További jogérvényesítési lehetősége
Amennyiben Szolgáltató és Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, további lehetőségek állnak nyitva Felhasználó számára.

8.1. Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál
A Felhasználó fogyasztóvédelmi eljárást kezdeményezhet a Szolgáltatóval szemben. Az első fokon eljáró járási kormányhivatalok felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://jarasinfo.gov.hu/

8.2. Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

A Felhasználó békéltető testületi eljárást kezdeményezhet a Szolgáltatóval szemben. A békéltető testületek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg:
https://bekeltetes.hu/
A Szolgáltató székhelye szerint illetékes: Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület.
Ügyfélfogadás: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 23.
E-mail címe: [email protected]
Telefonszáma: 06-94-312-356, 06-94-506-645


8.3. Panasztétel kezdeményezése az európai uniós vitarendezési platformon

Amennyiben az online vásárlás során felmerült probléma vagy vita nem rendeződött el a Szolgáltatóval vagy a hazai fórumokon, panaszát a következő platformon keresztül terjesztheti európai uniós vitarendezési testület elé:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU


8.4. Bírósági eljárás kezdeményezése
A Felhasználó polgári pert kezdeményezhet a Szolgáltató ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek.



1.   MELLÉKLET: ELÁLLÁSI/FELMONDÁSI NYILATKOZATMINTA
(A szerződéstől való esetleges elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

 
Cím: Vasi NIKO Kft.

Cím: 9700 Szombathely, Deák F. u. 29.

E-mail cím: [email protected]


Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási/felmondási jogomat az alábbi termék(ek) adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A Felhasználó neve:

A Felhasználó címe:

Kelt:

A Felhasználó aláírása:

Iratkozz fel!

Elfogadom az Adatkezelési tájékoztatót! A fenti e-mail címre kérem a fontos információkat, Vasi Niko Kft. tájékoztatóit és eDM-jeit (érdekességeket, újdonságokat, cikkeket, videókat, kedvezményes ajánlatokat).

Március végén már magabiztosan beszélhetsz angolul!

Ha tanultál már angolul, de még mindig nem tudod használni, amit tanultál

VAGY

Ha teljesen kezdő vagy, most kezdenéd a nulláról az angolt

Megnyitottuk a jelentkezést a Gyakorlatias Angol átfogó, interaktív programjára, ami során 10 héten át tanulunk közösen. 

Ne maradj le! Csak január 14-ig jelentkezhetsz!

nap
óra
perc
msp